Reklamačné podmienky

1/ Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť nám tento výrobok vrátiť bez udania dôvodu v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru. Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkoľvek zrážky, okrem nákladov na prepravu. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť na vlastné náklady, spolu s faktúrou.

2/ Tovar nám prosím zašlite doporučene a tovar u prepravcu poistite na kúpnu cenu výrobku. Je to potrebné z dôvodu možnej krádeže alebo straty tohto tovaru vinou prepravcu. Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka.

3/ Prijaté budú len výrobky v pôvodnom stave a kompletné (s obalom, príslušenstvom, návodmi…), v bezchybnom stave. Žiadny nekompletný, zničený, poškodený alebo zašpinený výrobok nebude prijatý.

4/ Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

5/ Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

6/ Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom, alebo poštou musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

7/ Všetky výrobky v našom obchode majú:
● zákonom stanovenú záručnú lehotu
● zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
● záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrob kov a značiek

8/ Náklady na dopravu výrobku hradí užívateľ. Avšak ak sa na vrátený výrobok vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatí predávajúci. Každý reklamovaný výrobok musí byť zaslaný späť poštou (alebo iným prepravcom). Žiadna zásielka nebude prevzatá v prevádzke alebo sídle Kolomaž (združenie pre súčasné umenie), o. z. osobne.

9/ Predávajúci sa zaväzuje postarať sa o prípadné opravy u dodávateľa.

10/ Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému prístroju fotokópiu faktúry, záručný list (ak je priložený v obale).

Upozornenie:

Zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje na:
● vonkajšie poškodenie prístroja (napríklad náraz, …)
● škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu
● škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu výrobku
● škody spôsobené využívaním k obchodným účelom
● škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
1. Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho identifikačné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.
2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
3. Pošlite tovar na našu adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe.